Darmowa dostawa
od 599 zł ?Nie dotyczy wysyłek paletowych i dłużycowych
30 dni na zwrot ?Szybkie zwroty, bez podawania przyczyny
Program lojalnościowy ?Za każde wydane 1000 zł, klient otrzymuje rabat o wartości 20 zł do wykorzystania na kolejne zakupy o wartości min. 100 zł. Rabat przyznawany jest wyłącznie za zakup towarów nieprzecenionych.
Oryginalne narzędzia ?W ofercie wszystkie najpopularniejsze marki narzędziowe

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.emast.pl

§1. Postanowienia ogólne

1. Definicje:

a) Sklep internetowy – serwis internetowy dający możliwość zakupu produktów przez internet, dostępny pod adresem www.emast.pl 
b) Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, która zaakceptuje Regulamin; 
c) Rzecz – towary sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz Klienta, za zapłatą ceny;
d) Sprzedający – AW-Narzędzia Walenty Androsiuk sp.k. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Magazynowej 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku , XII Wydział Gospodarczy KRS w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000694756, NIP: 542-328-29-13
e) Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu Internetowego, określający rzeczy jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy.

2. Sklep internetowy prowadzony jest przez AW-Narzędzia Walenty Androsiuk sp.k. z siedzibą w Białymstoku, ul. Magazynowa 4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000694756, NIP: 542-328-29-13.
3. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży rzeczy pomiędzy Sprzedającym a Klientem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego www.emast.pl
4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. 
5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do rzeczy nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 K.C., ale zaproszenie do zawarcia umowy (art.71 K.C.).
6. Zdjęcia rzeczy zawarte na stronie www.emast.pl służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich wzorów i mają charakter przykładowy.
7. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie przez Klienta dokładnych danych adresowych wraz ze wskazaniem numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym Sprzedający będzie mógł skontaktować się z Klientem.

§2. Zasady korzystania ze sklepu 

1. Warunkiem skorzystania z usług Sklepu www.emast.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. 
2. Klientem może być wyłącznie: pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu oraz do korzystania z treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
4. Informacja o dostępności rzeczy i przewidywanym czasie oczekiwania na konkretny wzór znajduje się na stronie internetowej www.emast.pl
5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script, włączoną obsługę plików Cookies, aktywny adres e-mail, dostęp do Internetu.


§3 Zamówienia

1. Zamówienia na rzeczy dostępne w Sklepie Internetowym składane są poprzez Formularz Zamówień, dostępny na stronie internetowej Sklepu.
2. Informacje podane przez Klienta w Formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych lub niewypełnienia wszystkich wymaganych pól w Formularzu Zamówienia, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
3. Składanie zamówień za pośrednictwem Formularza Zamówień na stronie internetowej Sprzedającego jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. 
4. Składanie zamówień drogę telefoniczną na numery telefonów wskazane na stronie internetowej www.emast.pl jest możliwe w następujących dniach:
 od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 16:00
5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, oraz w dni wolne od pracy będą realizowane nie wcześniej niż w kolejnym dniu roboczym. 
6. Złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu Internetowego, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki rzeczy oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje, a następnie dodanie rzeczy do koszyka, wybór opcji dostawy i jej kosztów i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. 
7. Zatwierdzenie zamówienia przez Klienta przyciskiem „Zatwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. 
8. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres poczty e-mail lub drogą telefoniczną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji” wraz ze: szczegółowym opisem zamówionych rzeczy, terminem realizacji dostawy poszczególnych towarów oraz wartością zamówionych rzeczy i kosztem przesyłki (potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną), łącznej cenie do zapłaty. W przypadku, gdy terminy realizacji dostaw poszczególnych rzeczy są różne, po otrzymaniu informacji „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji”, Klient ma prawo dokonać modyfikacji swojego zamówienia i zobowiązany jest poinformować Sprzedającego, czy wysyłka towarów ma nastąpić dopiero po realizacji wszystkich zamówionych przez niego rzeczy, czy też jednostkowo, w terminach określonych przez Sprzedającego w „Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji”. Po otrzymaniu ww. informacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta rzeczy. W tym momencie kwota łącznej ceny do zapłaty podana przez Sprzedającego wiąże obie strony umowy.
9. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji”. Rezygnacja z zamówienia powinna nastąpić przez wysłanie do Sprzedającego oświadczenia woli w tym zakresie drogą elektroniczną na adres esklep@emast.pl lub przez telefoniczną informację na numery telefonów wskazane na stronie internetowej www.emast.pl.
10. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej. Datą otrzymania przez Klienta faktur oraz faktur korygujących jest data wysłania wiadomości na adres mailowy wskazany w złożonym zamówieniu, o ile Wystawca nie otrzyma informacji, iż wystąpił problem z dostarczeniem wiadomości.


§4 Płatności i ceny

1. Ceny rzeczy zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich, i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają w sobie kosztów dostawy. Koszty dostawy rzeczy zgodne są z cennikiem przewoźnika wybranego przez Klienta przy wypełnianiu formularza zamówień w przypadku zamówień elektronicznych i ujawniana jest po kliknięciu przez Klienta w formularzu zamówień na opcję dostawa i jej koszty. W przypadku zamówienia telefonicznego, o kosztach dostawy Klient jest informowany po złożeniu zamówienia. 
2. Klient ma prawo wybrać następujący sposób płatności za zamówione rzeczy:
 gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem)
 gotówką, w momencie odbioru osobistego towaru w Białymstoku przy ul. Magazynowa 4, 15-399 Białystok
 przelewem bankowym przed dostawą-przedpłata. 
 kartą płatniczą: * Visa * Visa Electron * MasterCard * MasterCard Electronic * Maestro
 e-przelewem – za pośrednictwem Systemu Płatności Online Blue Media
 zakup na raty
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty, brak płatności na rachunku Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia „potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji”, spowoduje anulowanie zamówienia. Odbiór osobisty zamówionego towaru możliwy jest w terminie 7 dni od daty realizacji zamówienia określonej w "potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji". W przypadku nieodebrania zamówionych towarów w ww. terminie, zamówienie zostaje anulowane. 
4. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze:
85 1020 1332 0000 1802 1066 8079 w banku PKO BP. 
W tytule przelewu należy dodać nr zamówienia
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe nie ma wpływu na ceny rzeczy przy zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie jakichkolwiek zmian, o których mowa powyżej.

§5 Realizacja

1. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych liczonych od daty:
a) wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego w przypadku wybrania opcji przedpłaty, 
b) w przypadku wyboru płatności kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem System Płatności Online Blue Media – przekazania Sprzedającemu przez Blue Media S.A. informacji o dokonaniu zapłaty przez Kupującego poprzez stosowny komunikat serwisu
c) w przypadku wyboru opcji zakupu na raty – przekazania na rzecz Sprzedającego środków na zakup rzeczy przez bank udzielający pożyczki Kupującemu,
d) dostępności Towaru określonej w „Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji” 
nie dłużej jednak niż 30 dni od daty zawarcia umowy.
2. Koszt dostarczenia rzeczy ponosi Klient. Koszt ten jest doliczany do ceny zamówionych rzeczy zgodnie z zasadami określonymi w § 3 i 4.
3. Rzeczy są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem:
 firmy przewozowej DHL, DPD lub Schenker
 poczty polskiej 
zgodnie z warunkami oferowanymi przez przewoźników (cennikami przewoźników).
4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. 
5. Sprzedający oświadcza, iż zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi rzeczy wolnych od wad.
6. Wraz z przesyłką, Klient otrzymuje od Sprzedającego pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz formularz odstąpienia od umowy.

§6 Uprawnienia Klienta będącego konsumentem

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość ze Sprzedającym bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie Sprzedającemu, w terminie 14 dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która
a) obejmuje rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi.
3. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Zwracane przez Klienta rzeczy powinny zostać opakowane w odpowiedni sposób, odpowiadający rodzajowi rzeczy, zabezpieczający przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Rzeczy powinny być zwrócone wraz z akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy sprzedaży na adres Sprzedającego określony w § 1 pkt.1 niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). 
6. Sprzedający zwraca płatności Klienta niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem ust.3 niniejszego paragrafu.
7. Zwrot przez Sprzedającego płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. 
8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia przez niego od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym.
9. Powyższe postanowienia nie dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku zakupu produktów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zapisy par.7 pkt.1-3 niniejszego regulaminu.

§7 Reklamacje 
1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności dostarczonych rzeczy z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji. 
2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres wskazany w §1 pkt. 1 niniejszego regulaminu lub drogą elektroniczną na adres: esklep@emast.pl
3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny, dowód zakupu lub potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku ich braku, Sprzedający dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup.
4. Sprzedający rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
5. W przypadku sporu wynikającego z zawartej pomiędzy Klientem, a Sprzedającym umowy, Klient ma prawo zgłoszenia swoich zastrzeżeń właściwemu Rzecznikowi Praw Konsumentów celem polubownego rozstrzygnięcia sporu.

§8 Postanowienia końcowe
1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. 
3. Administratorem danych osobowych jest AW-Narzędzia Walenty Androsiuk sp. k. z siedzibą w Białymstoku ul. Magazynowa 4, e-mail: daneosobowe@aw-narzedzia.com.pl, nr tel.: 85 663 14 10
4. Dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz szczegóły dotyczące wykonywanej usługi) zostały podane w celu prawidłowego wykonania usługi,
5. Dane będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym celu Administratora (w celu prawidłowego wykonania usługi). 
6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom – podmiotom, z których korzysta Administrator przy ich przetwarzaniu, t.j. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, itp.
7. Dane osobowe nie będą przekazane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania zawartej pomiędzy stronami umowy, a także po jej zakończeniu w celu: dochodzenia i obrony roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności w zakresie podatków i rachunkowości), zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, 
9. Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. 
11. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2018 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: AW-Narzędzia Walenty Androsiuk sp. k., ul. Magazynowa 4, 15-399 Białystok
Tel.: 85 663 14 10, e-mail: biuro@aw-narzedzia.com.pl

– Ja/My(*)............................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)............................................................................................................................
z dnia ............................................................ (Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*))
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ................................................................................................
Adres konsumenta(-ów) ................................................................................................


Podpis konsumenta(-ów)


.......................................................................................

Data ................................................


(*) Niepotrzebne skreślić.

INFORMACJA DO UŻYTKOWNIKÓW O SPOSOBIE POSTEPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKRTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

 przekreslony kosz

Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej także zużyty sprzęt" lub „,elektrośmieci") nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska.

Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyty sprzęt chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowego sprzętu.

Najbliższe punkty zbiórki elektrośmieci:

MPO przy ul. 42. Pułku Piechoty 48 w Białymstoku. /ZUOK w Hryniewiczach

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, którego żadne z wymiarów nie przekracza 25 cm można oddać bez konieczności zakupu nowego sprzętu, w jednostkach handlu detalicznego o powierzchni co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży detalicznej sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

  1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.

  2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

  3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany - zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem:

    Białystok ul. Magazynowa 4, 15-399 Białystok / Białystok ul. Sławińskiego 10, 15-349 Białystok

  4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

  5. Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości, zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem:

    Białystok ul.Magazynowa 4, 15-399 Białystok / Białystok ul. Sławińskiego 10, 15-349 Białystok

  6. Prowadzący punkt serwisowy może zapewnić nieodpłatne przyjęcie zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.